Summative test 2 Quarter 1 MAPEH

Created 81 days ago
Pages
1
2

MAPEH 1 Summative Test No. 2 Quarter 1 Name: _________________________________________________ Date: ________ Score: _______ HEALTH I. Gumuhit ng masayang mukha kung ang larawan ay masustansyang pagkain at malungkot na mukha kung hindi masustansyang pagkain. PE II. Sabihin at isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat bahagi ng katawang tumutugma sa larawan. A. tuhod C. mata E. paa B. kamay D. Siko MUSIC

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed