Summative test 2 Quarter 1 MAPEH

Created
    English
  1. Music
  2. 1 Grade
  3. AvatarCharlene Mia
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MAPEH 1 Summative Test No. 2 Quarter 1 Name: _________________________________________________ Date: ________ Score: _______ HEALTH I. Gumuhit ng masayang mukha kung ang larawan ay masustansyang pagkain at malungkot na mukha kung hindi masustansyang pagkain. PE II. Sabihin at isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat bahagi ng katawang tumutugma sa larawan. A. tuhod C. mata E. paa B. kamay D. Siko MUSIC

Worksheet Image

I. Iugnay ang larawan sa letra na angkop sa hulwarang ritmo. Isulat ang letra ng tamang sagot. ARTS Ikonek ng linya ang mga bagay sa hugis na katulad nito