MUSIC Q2 - Written Works #1

Created
    English
  1. Music
  2. 1 Grade
  3. Avataragnes esmeralda
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

ILUGIN ELEMENTARY SCHOOL Musika (WW#1)

Worksheet Image

Panuto: Basahing mabuti ang tanong at isulat ang letra ng tamang sagot. 1. Ito ay tumutukoy sa taas at baba ng tunog. A.melody B. pitch C. note

Worksheet Image

2. Ito ay tumutukoy sa daloy ng himig na binubuo ng matataas at mabababang tunog. A.melody B. pitch C. note

Worksheet Image

3. Alin sa sumusunod ang may natural na mataas na tono? A. B. C.

Worksheet Image

4. Ito ay binubuo ng mga linya at espasyo. Ito din ay nagsisilbing batayan upang malaman kung ang tono ng bawat isang note ay mataas o mababa. A. pitch B. melody C. staff

Worksheet Image

Isulat sa patlang sa ilalim ng simbolo kung ito ay tumutukoy sa note na Mi o So. 5. so 6. mi

Worksheet Image

Hanapin sa Hanay B ang notang nilalarawan ng Kodaly o Curwen Hand Signs sa Hanay A. Hanay A Hanay B 7. A. so B. mi 8.

Worksheet Image

9. Ano ang tawag sa simbolong ito ? A. barline B. double barline C. repeat mark

Worksheet Image

10. Ito ay makikita sa unang bahagi ng awit? A. pagtatapos B. simula C. pag-uulit

Worksheet Image

THANK YOU