Copy of Math 3 Qtr 2 Week 2

Created 62 days ago
Pages
1
2
3
4
5
6
7
8

MATH 3 QUARTER 2 Week 2 PANGALAN: ________________________GRADE & SEC: _________________ Kasanayan: Illustrates the properties of multiplication in relevant situations (commutative property, distributive property and associative property) Mga Inaasahan Ang modyul na ito ay inihanda at isinulat upang matutunan kung paano ilarawan at matukoy ang pagkakaiba ng mga properties of multiplication gaya ng Commutative Property, Distributive Property at Associative property. Paunang Pagsubok Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel: 1.Alin sa mga ito ang naglalarawan sa commutative property? a. 2 x 4 = 4 x 2 b. 3 x 4 x 2 = 2 x 2 x 2 c. 2 x 4 = 4 x 3 2. Alin ang nagpapakita ng associative property of multiplication. a. 2 x 6 = (2 x 2) + (2 x 4) b. 2 x (6 x 3) = (2 x 6) x 3 c. 4 x 2 = 2 x 4 3. Anong property ng multiplication ang ipinakikita sa larawan ito ? 2x5= 5x2 a. Commutative Property b. Associative Property c. Distributive Property 4. Alin sa mga multiplication properties ang may pinalawak na anyo tulad nito 4 x 12 = (4 x 7) + (4 x 5) a. Commutative Property b. Associative Property c. Distributive Property MATH 3 QUARTER 2 WEEK 2 Page1|8

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed