Written Works #1

Created
    English
  1. Other
  2. 1 Grade
  3. Avataragnes esmeralda
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MTB-MLE 1 IKALAWANG MARKAHAN Written Work No. 1 PANUTO: Basahing mabuti ang tanong at isulat ang letra ng tamang sagot. 1. Unang araw ng klase. Nagpakilala si Bb. Reyes sa kanyang mga mag-aaral. Anong panghalip panao na pantukoy ang kanyang dapat gamitin? ________ ang inyong bagong guro. A. Siya B. Ako C. Kami 2. Si Tina ay may lobo. _______ ay masaya sa kanyang dilaw na lobo. Anong panghalip pantukoy ang tamang gamitin? A. Siya B. Ako C. Kayo 3. May nakitang libro si Noli sa upuan. Tinanong niya si Joey kung may nawawala siyang libro. Alin ang tamang pantukoy na panghalip paari? Sa ______ ba ang libro na ito? A. amin B. iyo C. akin 4. Dahil sa pandemya, saan nag-aaral ang mga bata ngayon? A. sa bahay B. sa simbahan C. sa paaralan

Worksheet Image

5. Tingnan ang mapa ng silid-aralan. Sagutin ang mga tanong tungkol sa kinalalagyan ng mga bagay.? Ano ang nasa pagitan ng orasan at kabinet? A. mesa ng guro B. pisara C. upuan 6. Anong bagay ang nasa kaliwang bahagi ng pisara? A. orasan B. kabinet C. upuan 7. Ano ang pananda na tumutukoy sa pisara? 8. Piliin ang salitang kasintunog ng gulay? A. bata B. kulay C. papel 9. Aling pares ng mga salita ang magkasintunog? A. nanay – ina B. itlog – bilog C. paa - kamay

Worksheet Image