Written Works #1

Created 55 days ago
Pages
1
2
3

MTB-MLE 1 IKALAWANG MARKAHAN Written Work No. 1 PANUTO: Basahing mabuti ang tanong at isulat ang letra ng tamang sagot. 1. Unang araw ng klase. Nagpakilala si Bb. Reyes sa kanyang mga mag-aaral. Anong panghalip panao na pantukoy ang kanyang dapat gamitin? ________ ang inyong bagong guro. A. Siya B. Ako C. Kami 2. Si Tina ay may lobo. _______ ay masaya sa kanyang dilaw na lobo. Anong panghalip pantukoy ang tamang gamitin? A. Siya B. Ako C. Kayo 3. May nakitang libro si Noli sa upuan. Tinanong niya si Joey kung may nawawala siyang libro. Alin ang tamang pantukoy na panghalip paari? Sa ______ ba ang libro na ito? A. amin B. iyo C. akin 4. Dahil sa pandemya, saan nag-aaral ang mga bata ngayon? A. sa bahay B. sa simbahan C. sa paaralan

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed