WORKSHEET EDFORM

Created
    English
  1. Other
  2. Rochell Baldomero
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

KINDERGARTEN Hotspot-Panuto: Piliin ang naiibang letra, bilang o salita sa grup.

Worksheet Image

GRADE 1 Pangalan:_________________________________ Petsa:______________ Dropdown-Panuto:Lagyan mo ang tsek kung ang gawain ay nagpapapkita ng mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan at paaralan.Lagyan mo naman ng ekis kung hindi. ________1. “Ate,kayo na po muna ang maunang manood.” ________2.”Para ‘yan lang ang napanalunan niya.Magaling ba ‘yon?” ________3.”Ako dapat ang mauna sapila dahil ako ang maganda sa lahat.” ________4. “Masayang masaya po ako. Ang galling po talaga ng kaklase ko. Nanalo na naman po siya.” ________5.”Pasensiya ka na kuya, kung nasira ko po ang iyong bisekleta.”

Worksheet Image

GRADE 2 Matching-Directions: Match the items in Column A with the pictures they represent in Column B. Column A Column B 1.Drawing a. 2.Watering the plants b. 3.Teaching c. 4.Painting d. 5.Eating e.

Worksheet Image

GRADE 3 Drag & Drop-Panuto: Tukuyin kung anong ahensya ng gobyerno ang mga larawan. 1. 3. 5. DOH DOT LTO DA DTI FDA 2. 4. 6. GRADE 4