WORKSHEET EDFORM

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

KINDERGARTEN Hotspot-Panuto: Piliin ang naiibang letra, bilang o salita sa grup.

Worksheet Image

GRADE 1 Pangalan:_________________________________ Petsa:______________ Dropdown-Panuto:Lagyan mo ang tsek kung ang gawain ay nagpapapkita ng mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan at paaralan.Lagyan mo naman ng ekis kung hindi. ________1. “Ate,kayo na po muna ang maunang manood.” ________2.”Para ‘yan lang ang napanalunan niya.Magaling ba ‘yon?” ________3.”Ako dapat ang mauna sapila dahil ako ang maganda sa lahat.” ________4. “Masayang masaya po ako. Ang galling po talaga ng kaklase ko. Nanalo na naman po siya.” ________5.”Pasensiya ka na kuya, kung nasira ko po ang iyong bisekleta.”

Worksheet Image

GRADE 2 Matching-Directions: Match the items in Column A with the pictures they represent in Column B. Column A Column B 1.Drawing a. 2.Watering the plants b. 3.Teaching c. 4.Painting d. 5.Eating e.

Worksheet Image

GRADE 3 Drag & Drop-Panuto: Tukuyin kung anong ahensya ng gobyerno ang mga larawan. 1. 3. 5. DOH DOT LTO DA DTI FDA 2. 4. 6. GRADE 4

Worksheet Image

Mulltiple Choice-Panuto: Suriing mabuti ang bawat larawan.Tukuin kung anong Physical Fitness ang tinutukoy sa larawan.Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. a.alternate hand wall test b .ruler drop test c.shuttle run d.vertical jump 2. a.sit and reach b.shuttle run c.ruler drop test d.alternate hand wall test 3. a.alternate hand wall test b.ruler drop test c.sit and reach d.vertical jump 4. a.partial curl-up b.push-up c.stork balance stand test d.500 run sprint 5. a.partial curl-up b.push-up c.stork balance stand test d.3-minutes step test GRADE 5

Worksheet Image

Fill in the blank-Panuto:Basahin at piliin ang tamang sagot sa kahon para mabuo ang pangungusap. Ginoong Reyes bakuran dosenang tubig kaligayahan 1.Umaapaw sa _____________________________ ang aking puso sa iyong ibinalita. 2.Si _______________________ ay mabait at mapagbigay sa mga nangangailangan. 3.Binigyan ako ng aking anak ng isang __________________ rosas. 4.Ang aking mga kaibigan ay masayang naglalaro sa _____________. 5.Bumili ako ng isang galong ___________________. GRADE 6 Open-ended/Youtube Video-Directions:What did you learned about the video. Your answer: