WEEK 5 PANDIWA

Created
Pages

FILIPINO VI Pangalan:__________________________Baitang/Seksyon:___________ A. Panuto: Isulat sa patlang ang pandiwa sa pangungusap. 1. ___________Ang tigang na lupa, dinilig ng ulan. 2. __________Ang mga halaman ay dinidiligan niya araw-araw. 3. __________Tumatanggap ng biyaya ang mga taong matulungin sa kapwa. 4. __________Pag-iingat na magtapon ng mga bagay na makasisira sa ilog. 5. __________Paghuli sa mga ibon sa kagubatan. 6. __________Liliwanag muli ang kalangitan. 7. __________Pinuri siya ng mga guro. 8. _________ Kakain mo pa lang, gutom ka na naman. 9. __________Tayo ay magdasal sa Panginoon araw-araw. 10.__________Magbuburda kami sa TLE.

Worksheet Image