WEEK 2 APAN FILIPINO PAGTATAYA

Created
Pages

Panuto: Isulat ang TAMA o MALI sa patlang.

Worksheet Image