Was were

Created
    English
  1. English
  2. 6 Grade
  3. Hoa Bùi
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Chú ý: Viết hoa đầu câu, có dấu chấm câu hoặc hỏi chấm, chấm than
Phủ định viết dạng viết tắt: weren't/ wasn't
Bài này các con dựa vào từ gợi ý để viết thành câu hỏi và câu trả lời
Chú ý: Viết hoa đầu dòng, dấu câu đầy đủ nhé
Yes, it was
No, it wasn't. (phủ định dạng viết tắt)
Mẫu trả lời: was one/ four/ three