Unit 5 6 (new round up)

Created
Các con chú ý đến chữ viết hoa cũng như dấu câu nhưng các mẫu trả lời để viết cho đúng
Mẫu trả lời
This
That
These
Those
Mẫu: 
No, there aren't. There are five dogs.
No, there isn't. There is one cat.
Yes, there is.
Yes, there are.
Mẫu trả lời
There is
There are