Unang Sumatibo sa FIL2 Q2

Created 184 days ago
Pages
1
2

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO DISTRICT I-B PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY.PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA Unang Sumatibong Pagsusulit sa FILIPINO 2 IKALAWANG MARKAHAN Pangalan: _____________________________________ Petsa: _______________________________ Baitang at Pangkat: _____________________________ Guro : _______________________________ Isulat sa patlang ang letra nang tamang sagot. _____ 1. Namalengke sina Jenna at Nema. Maya-maya ay may nagsisigawan sa palengke. A. nakakita ng aso ang mga tao B. may kalalakihang nag-aaway C. may nagtitinda ng taho _____ 2. Nagluluto si Nanay. May kumatok sa pinto. May naaamoy sila sa may kusina. A. may pupuntahan si Nanay B. mamamasyal ang buong mag-anak C. may kaunting salu-salo sa bahay _____ 3. Namalengke si Nanay. Nang magbabayad na siya ay wala na ang kaniyang pitaka. A. nadukutan si Nanay B. walang kasama si Nanay C. hindi maalala ni Nanay ang bibilhin _____ 4. Tahimik na nag-aaral si Carla. Maya-maya ay napasigaw ang mga kasama niya sa bahay dahil sa dilim. A. dumating ang trak ng basura B. nawalan ng kuryente sa kanilang bahay C. kakain sila sa labas _____ 5. Malalim na ang gabi. Maya-maya ay nagtahulan ang mga aso sa tapat ng aming bahay. May narinig kaming nagsigawan. a. may bisita B. may aso C. may magnanakaw Basahin mo at unawaing mabuti ang mga nakatalang sitwasyon sa ibaba. Tukuyin ang posibleng kahinatnan ng pangyayari batay sa inyong personal na karanasan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Pulo Elementary School Address: National Highway,Brgy.Pulo, City of Cabuyao, Laguna Telephone No.: (049) 544-5825 Email Address: [email protected]/[email protected]

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed