UJIAN K1 T4

Created
    English
  1. History
  2. Vani Shan
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

SEJARAH: UJIAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 Kertas peperiksaan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 1. Manakah antara berikut merupakan kerajaan terawal di Alam Melayu? A. Kerajaan Funan B. Kerajaan Champa C. Kerajaan Srivijaya D. Kesultanan Melayu Melaka 2. Apakah undang-undang yang dilaksanakan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? I. Undang undang Manu II. Hukum Kanun Melaka III. Undang-undang Laut Melaka IV.Undang-undang 99 Melaka A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 3. Apakah yang dimaksudkan “Kawasan pegangan” dalam pemerintahan Kesultanan Melaka? A. Kawasan yang diberi oleh Sultan kepada putera raja untuk ditadbir B. Kawasan yang diberi oleh Sultan kepada keluarga diraja untuk ditadbir C. Kawasan yang diberi oleh Sultan kepada pembesar berempat untuk ditadbir D. Kawasan pemerintahan raja berdaulat 4. Dalam undang-undang Laut Melaka, malim adalah seorang yang harus arif tentang ilmu pelayaran. Apakah hukuman seorang malim yang lalai sehingga menyebabkan kerosakan kapal? A. Dibuang daerah B. Dihukum bunuh C. Digantung kerja D. Dipenjara 5. Maklumat di bawah merupakan karya John Locke, seorang ahli falsafah Inggeris. Two Treatises of Government Apakah prinsip pemerintahan yang ditekankan dalam karya tersebut? A. Raja berkuasa mutlak B. Raja Berperlembagaan C. Sistem Demokrasi Berparlimen D. Sistem Republik Berperlembagaan

Worksheet Image

6. Maklumat di bawah merupakan dua pertubuhan yang memulakan gerakan nasionalisme awal di India. Apakah isu yang dibangkitkan oleh pertubuhan tersebut? A. Kecintaan kepada budaya tempatan A. Pengenalan sistem pemerintahan Islam B. Pengenalan kepada sistem birokrasi Barat C. Penubuhan parti-parti politik bersifat radikal 7. Gambar di atas merupakan dua orang tokoh yang mempelopori Gerakan Islah di Mesir. Apakah saranan gerakan tersebut? A. Mengubah budaya tempatan B. Memperjuangkan kebajikan sosial C. Menggiatkan rasa cinta kepada agama D. Berpegang kepada ajaran Islam sebenar 8. Tokoh di bawah mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita di Indonesia. Apakah karya beliau yang telah diterbitkan di Eropah? A. Sumpah Pemuda B. Kerikil-kerikil Tajam C. Putera Gunung Tahan D. Hilang Gelap Terbitlah Fajar

Worksheet Image

9. Apakah punca tercetusnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914? A. Kejatuhan Empayar Uthmaniyah B. Kegagalan perjanjian Versailles C. Pembunuhan Putera Mahkota Austria Hungary D. Pencerobohan wilayah British oleh Amerika Syarikat 10. Tokoh di bawah dikaitkan dengan pengasasan ideologi Nazisme Apakah negara X? A. Perancis B. Jerman C. Belanda D. Itali 11. Jerman telah melancarkan Operasi Barbarossa pada 22 Jun 1941. Apakah tujuan operasi tersebut? I. Menguasai Rusia II. Menguasai Perancis III. Menguasai Negara Balkan IV.Menguasai seluruh Eropah A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 12. Penyataan di atas boleh dikaitkan dengan A. Koa Kunrenjo B. Kimigayo C. Kempeitei D. Kita Boruneo 13. Rajah 1 menunjukkan struktur pentadbiran Malayan Union.

Worksheet Image

Apakah X? A. Majlis Penasihat B. Majlis Eksekutif C. Majlis Tertinggi D. Majlis Pusat 14. Pembentukan Malayan Union pada tahun 1946 menimbulkan rasa tidak puas hati oleh orang Melayu. Bagaimanakah orang Melayu menentang penubuhan tersebut? I. Mendapatkan sokongan negara luar II. Menubuhkan gerakan bersenjata III. Menghidupkan persatuan Melayu IV. Mengadakan Kongres Melayu A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 15. Maklumat berikut berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British. Apakah cara yang digunakan oleh Gerard T. MacBryan? A. Tawaran ganjaran B. Tipu muslihat C. Rundingan D. Perjanjian keselamatan 16. Pemimpin-pemimpin berikut telah dihukum gantung oleh British kerana terlibat dalam pembunuhan Gabenor Sarawak kedua di Sibu. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut? A. Sanggup berkorban untuk negara B. Perlu berhati-hati ketika berjuang C. Hendaklah berbakti kepada negara D. Mesti bertolak ansur dengan penjajah

Worksheet Image

17. Gambar di bawah menunjukkan Jawatankuasa Kerja yang ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Apakah tujuan jawatankuasa tersebut ditubuhkan? A. Menentukan jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum B. Membincangkan kedudukan Raja-raja Melayu dan orang Melayu C. Menetukan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 D. Membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 18. Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Februari 1948 bagi menggantikan gagasan Malayan Union. Apakah faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948? I. Bantahan orang Melayu II. Sokongan pentadbir British III. Bantahan golongan Imigran IV. Cadangan Pesuruhjaya Tinggi British A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 19. Gambar di bawah menunjukan peranan Raja raja Melayu dalam mengembalikan kedaulatan negara dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah kepentingan mempertahankan negara pada masa kini? I. Mengukuhkan ekonomi imigran II. Mengekalkan perpaduan rakyat III. Memelihara kemerdekaan negara IV. Memastikan penguasaan orang Melayu A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Worksheet Image

20. Apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap orang Melayu? A. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan B. Kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf C. Mengembalikan kedudukan Raja-raja Melayu D. Mewujudkan kerjasama kaum ke arah perpaduan 21. Manakah antara berikut merupakan karya yang menyebarkan ideologi komunis? A. Manifesto B. Communist Kapital C. Das Manifesto D. Das Kapital 22. Apakah tindakan komunis untuk melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu? I. Merosakkan ladang getah II. Memutuskan bekalan air III. Merosakkan jalan raya IV.Menyerang lombong bijih timah A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 23. Gambar berikut berkaitan kepada rundingan antara pihak kerajaan dengan PKM Apakah syarat yang dikemukakan oleh pihak kerajaan kepada PKM dalam rundingan tersebut? A. Peletakkan senjata diisytiharkan dan penyerahan diri B. Hasil rampasan dikembalikan C. Kubu pertahanan dimusnahkan D. Kewarganegaraan ahli dilucut 24. Manakah antara berikut faktor yang menyebabkan harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi semasa zaman Darurat? I. Harta benda yang musnah II. Kawasan ladang dan lombong diserang komunis III. Pengeluaran makanan terjejas IV.Perbelanjaan kerajaan meningkat A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Worksheet Image

25. Gambar 1 di bawah adalah tokoh yang telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (Independence for Malaya Party) pada tahun 1950-an. Mengapakah beliau menubuhkan parti tersebut? A. Menyekat pengaruh komunis B. Mewujudkan perpaduan kaum C. Mempertahankan hak peribumi D. Mengurangkan pengaruh golongan radikal 26. Bagaimanakah Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau Communities Liaison Committee (CLC) ingin meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu? A. Penubuhan Jawatankuasa Pendidikan. B. Kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui. C. Pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Perundangan Persekutuan. D. Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA). 27. Mengapakah sistem berikut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? A. Merangka perlembagaan baru B. Membincangkan syarat kewarganegaraan C. Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri D. Melaksanakan pilihan raya umum

Worksheet Image

28. Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 menyatakan dua elemen penting dalam pendidikan untuk membentuk perpaduan kaum. Apakah kedua-dua elemen penting tersebut? I Kemahiran teknikal II Kandungan kurikulum seragam III Sistem persekolahan sama IV Kenaikan darjah secara automatik A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 29. Mengapakah Pilihan Raya Umum Pertama yang diadakan dianggap penting? A. Mengetuai pentadbiran negeri B. Merintis kemerdekaan negara C. Mengukuhkan perpaduan kaum D. Menamatkan pemerintahan British 30. Antara padanan berikut, yang manakah benar tentang syarat menjadi pengundi dan calon dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955? 31. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan? I. Pemansuhan Sistem Ahli II. Pemilihan ahli oleh rakyat III. Pemilihan pemimpin berwibawa IV. Pemberian kemerdekaan oleh British A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Worksheet Image

32. Jadual berikut merujuk kepada kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Apakah yang mewakili X? A. Menteri Pelajaran B. Menteri Pengangkutan C. Menteri Pos dan Telekom D. Menteri Tanah dan Galian 33. Apakah yang menjadi asas pembentukan Perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri? A. Penolakan terhadap Malayan Union B. Pilihan Raya Umum 1955 C. Ancaman Komunis di Tanah Melayu. D. Janji kerajaan British kepada pemimpin tanah Melayu. 34. Apakah tujuan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk? A. Menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. B. Mempercepatkan kemerdekaan negara C. Melantik pegawai pentadbiran kerajaan yang baru. D. Membincangkan kedudukan Raja-Raja Melayu. 35. Berikut merupakan reaksi terhadap Draf Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu I. Bimbang kedudukan istimewa orang Melayu tergugat II. Menuntut bahasa Melayu dijadikan Bahasa Kebansaan III. Sekolah Venakular diteruskan IV. Hak masyarakat Serani dipertahankan A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Worksheet Image

36.. Pernyataan berikut merujuk kepada jenis kerakyatan dalam Perjanjian Persekutuan 1957 Apakah X ? A. Jus Soli B. Perkenan Raja-Raja Melayu C. Naturalisasi D. Kelulusan Dewan Undangan Negeri 37. “Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya, wlaupun sukar supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni” Petikan ucapan di atas adalah ucapan tokoh tentang makna kemerdekaan. Tokoh yang dImaksudkan ialah A. Nelson Mandela B. Mahatma Gandhi C. Soekarno D. Tun Fuad Stephen 38. Penubuhan badan di atas adalah dilakukan selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya. Apakah matlamat penubuhan badan di atas. A. Memajukan kawasan tanah baru B. Menggalakan kegiatan perdagangan C. Memantau kesihatan penduduk D. Memberi kemudahan kewangan 39. Pada awal pagi 31 Ogos 1957, kira kira 20 ribu orang membanjiri stadium merdeka walaupun hari hujan. Mengapakah rakyat sanggup melakukan perkara tersebut? A. Ingin bertemu dengan Ratu Elizabeth II B. Mendapat arahan dari pihak kerajaan C. Menunjukkan semangat cinta akan negara D. Mengurangkan risiko di serang pengganas 40. Kerajaan merupakan institusi yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan mentadbir negara. Antara badan yang terkandung dalam komponen ini ialah I. Badan Kehakiman II. Badan Perundangan III. Badan Penggubal IV.Badan Pemilihan A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV