Toán giữa kì 1 lớp 2

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 1 Grade
  3. AvatarNguyen tam giang
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Kết quả của phép tính 24 + 16 là: A. 40 B. 30 C. 60 D. 50 Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 15kg – 5kg = …kg là: A. 20 B. 10kg C. 10 D. 20kg Câu 3: Số bé nhất có hai chữ số là số: A. 12 B. 11 C. 9 D. 10 Câu 4: Bạn Hà có 10 quyển vở. Bạn Lan có nhiều hơn bạn Hà 4 quyển vở. Số quyển vở bạn Lan có là: A. 12 quyển vở B. 14 quyển vở C. 4 quyển vở D. 15 quyển vở II. Phần tự luận (8 điểm) Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính a, 24 + 11 b, 98 – 26 c, 48 + 15 d, 78 – 35 Bài 2 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: a, 45 …. 36 b, 17 …. 22 c, 60 …. 98 - 15 d, 15 + 28 …. 97 – 54 Bài 3 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 13kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?