Test_vhodno_nivo_KM_IT_5kl_PP

Created
    Bulgarian
  1. Computers
  2. 5 Grade
  3. Dimitrina Jordanova
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

КАКВО ЗНАЕТЕ ОТ 3. И 4. КЛАС? Проверете знанията си. Отговорите на въпросите записвайте в тетрадките си. Посочете верния отговор. 12. Една променлива може да се използва в даден 1. Вярно ли е, че когато слушате музика, получа- код: вате видеоинформация? А) само един път А) Да Б) Не Б) многократно, ако не променя стойността си В) многократно, независимо от промените в стой- 2. Вярно ли е, че информацията в дигиталните ус- ността ѝ тройства се представя чрез 0 и 1? А) Да Б) Не 13. Оператор за сравнение е: 3. Вярно ли е, че компютърът НЕ може да работи А) без софтуер? А) Да Б) Не Б) 4. Вярно ли е, че името на файла и разширението В) му се пишат слято? А) Да Б) Не Допълнете така, че да е вярно. 14. Данните и информацията се съхраняват в ди- 5. Вярно ли е, че дигиталната идентичност се из- гиталните устройства като __________________ . ползва само при работа във виртуална среда? За да се откриват по-лесно, те се организират в А) Да Б) Не ______________________. 6. Вярно ли е, че потребителският профил НЕ 15. При изпълнението на кода включва потребителско име и парола? декорът на сцената се променя А) Да Б) Не ____________ пъти. 7. Правилно ли е да се споделят снимки на семей- ството и приятели без тяхното разрешение? А) Да Б) Не 16. Позицията на героя Bell е дадена на фигурата. Тя е 8. Вярно ли е, че алгоритмите се описват само с ____________ от центъра на думи? вляво/вдясно А) Да Б) Не сцената. 9. Вярно ли е, че когато се работи във визуална среда за блоково програмиране, героите изпълня- 17. Копие на даден герой, което изпълнява същия ват действия, зададени с блокови команди? код като героя, се нарича ___________________ . А) Да Б) Не 18. Ако при изпълнението на кода е зададен отго- 10. Резултатът от изпълнението на блока вор 5, героят се ____________________, а ако е зададен отговор 1, той се ___________________ . е: А) истина Б) лъжа В) грешка 11. Всяка променлива има: А) само име Б) само стойност В) име и стойност