ТЕХНОЛОГИЙН ХУВИРГУУР ХИЧЭЭЛИЙН ЯВЦЫН ШАЛГАЛТ оруулах

Created
    English
  1. Physics
  2. University
  3. davaa otgoono
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

4. Шууд хувиргах схемийг ол. /1 оноо/ 2 1 Түлшний Механик Цахилгаан Дулаан дотоод энерги энерги энерги 3 а. 1 б. 2 в. 3 г. 1,2 д. 2,3 е. 1,3 5. Дулааныг ажилд хувиргаж байгаа АҮК нь ........................ циклийн АҮК-р бичигдэнэ./1 оноо/ а. Томсоны б. Зеебекийн в. Карногийн г. Пельтегийн 6. Ямар хувиргуурт дулаан ялгарах буюу экзотермийн хэт ангижрах урвалыг ашигладаг вэ? /1 оноо/ а. Фотоцахилгаан б. Эмиссын үзэгдэл в. Цахилгаан химийн 7. Нүхний концентрацийг олоход: /5 оноо/ ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................-г ашиглана. 8. ΔEa=Ea-E1 энэ илэрхийлэл донорын иончлолын энерги мөн. /2 оноо/ А. Тийм Б. Үгүй В. Мэдэхгүй Г. Ийм томъёо байхгүй. 8. Цахилгаан химийн хувиргуур: /3 оноо/ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Worksheet Image

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................