Summative test 2 Quarter 1 MTB

Created 82 days ago

MTB 1 Summative Test No. 2 Quarter 1 Name: _________________________________________________ Date: ________ Score: _______ I. Isulat ang bilang ng pantig ng sumusunod na mga salita.\ 1. bag ________ 6. Abo ______ 2. sasama _____ 7. Ube _____ 3. aasa ______ 8. Am _____ 4. baka ______ 9. Bilao _____ 5. babae _____ 10. Sama-sama _____ II. Isulat kung ang larawan ay tumutukoy sa tao, Bagay , hayop, lugar o pangyayari 11. 16. 12. 17. 13. 18. 14. 19. 15. 20.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed