Summative test 2 Quarter 1 Math

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MATHEMATICS 1 Summative Test No. 2 Quarter 1 Name: _______________________________ Date: ________ Score: _______ I. Iguhit ang tamang simbolo sa sumusunod na mga bilang. > < = 1. 25 _____ 35 2. 16 ______ 6 3. 20 _____ 20 4. 42 _____ 24 5. 54 _____ 45 6. 22 _____ 32 7. 24 _____ 24 8. 19 _____ 29 9. 10 _____ 100 10. 28 _____ 18 II. Tingnan ang mga larawan at Ilagay ang tamang larawan sa bawat ordinal number. 11. Ika-dalawang larawan (2nd) __________________ 12. Ika walong larawan (8th) ___________________ 13. Ika sampung larawan (10th) ________________ 14. Ikalimang larawan (5th) ____________________ 15. Ika siyam na larawan (9th) _________________ 16. Ika pitong larawan (7th) ____________________ 17. ikatlong larawan (3rd) _____________________ 18. Unang Larawan (1st) _____________________ 19. Ika apat na larawan (4th) ___________________ 20. Ika anim na larawan 6th) ___________________