Summative test 2 Quarter 1 ESP

Created
    English
  1. Philosophy
  2. 1 Grade
  3. JOANNA KAHAYON
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

ESP 1 Summative Test No. 2 Quarter 1 Name: _________________________________________________ Date: ________ Score: _______ I. Panuto: Isulat ang tsek (/) kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya at ekis (x) naman kung hindi. _______1. Tinutulungan ko ang nanay na maghanda ng pagkain araw-araw. _______2. Pagkagising ko sa umaga, ang pagseselpon agad ang aking inaatupag. _______3. Pagkatapos kumain, nililigpit at hinuhugasan ko ang mga pinagkainan. _______4. Dinidiligan ko ang mga halaman tuwing umaga. _______5. Naglalaro na ako kahit hindi pa tapos ang ang mga gawing bahay. II. Panuto: Iguhit ang masayang mukha  kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit at malungkot  na mukha naman kung hindi. _____6. Pagtitimpla ng gatas sa bunsong kapatid. _____7. Lakasan ang radyo habang nagpapahinga ang lola na maysakit. _____8. Iasa sa yaya ang pagbabantay sa nakababatang kapatid. _____9. Tulungan ang kasambahay sa pamamagitan ng paghugas ng pinggan. _____10. Bantayan ang kapatid habang natutulogsa duyan. III. Bilugan ang larawang nagpapakita ng pagmamalasakit sa pamilya. Lagyan ng ekis (X) ang hindi nagpapakita ng pagmamalasakit sa pamilya.