Summative test 2 Quarter 1 AP

Created
    English
  1. Social Studies
  2. 1 Grade
  3. AvatarElla Samoya
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

AP 1 Summative Test No. 2 Quarter 1 Name: _________________________________________________ Date: ________ Score: _______ I. Panuto: Sagutin ng Tama kung ang isinasaad ay tama at o Mali kung hindi. ________ 1. Marunong nang kumain ng maayos ang isang taong gulang na bata. ________ 2. Marunong ng sumulat ang isang taong gulang na bata. ________ 3. Marunong nang magluto ang dalawang taong gulang na bata. ________ 4. Marunong magwalis ang isang taong gulang na bata. ________ 5. Nag-aaral na sa unang baitang ang 6 na taong gulang na bata. II. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. _____6. Nais kung gamutin ang mga batang maysakit. Ano ang pangarap ko? a. guro c. magsasaka b. doktor d. piloto _____7. Alin sa mga sumusunod ang makakatulong sa pagtupad ng iyong pangarap? a. Mag-aral ng mabuti c. Maging tamad b. Maglaro maghapon d. Huwag sumali sa mga patimpalak sa paaralan _____8. Nais kong turuang bumasa at sumulat ang mga bata. Ano ang pangarap ko? a. enhinyero c. mangingisda b. sundalo d. guro _____9. Gusto kong ipinta ang magagandang tanawin sa bansa. a. pintor c. barbero b. mang-aawit d. dentist _____10. Nais kong ituro at ibahagi sa mga tao ang mga salita ng Diyos. a. guro c. pari b. tubero d. bombero III. Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na mga pangungusap. Isulat ang T kung tama at M kung mali. _____11. Ang petsa ng kapanganakan at pangalan ay nananatili mula sanggol hanggang sa kasalukuyan. _____12. Ang paglaki ng sapatos at paghaba ng buhok ay mga bagay na nagbabago sa ating pisikal na anyo. _____13. Pinagtatawanan ko ang pangalan ng aking kaklase. _____14. Ang aking edad ay nananatili hanggang sa aking pagtanda. _____15. Sinusulat ko nang maayos at naaayon sa linya ang aking pangalan.