SUMMATIVE 4 ESP 2

Created
    English
  1. Philosophy
  2. 2 Grade
  3. AvatarKarla Mae Pelone
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON City Schools Division Office of Antipolo District II-D TAGUETE ELEMENTARY SCHOOL Ikaapat na Lagumang Pagsusulit sa ESP 2(2nd Grading) S.Y. 2021-2022 Pangalan: Petsa: WEEK 4 Antas at Seksyon: Iskor: Panuto: Basahin ng mabuti ang mga tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kasapi pamayanan? a. b. c. 2. Paano mo maipapakita ang pagmamalasakit mo sa paaralan? a. Sasali ako sa mga programang ipinapatupad ng paaralan. b. Lilinisin ko ang aming bakuran. c. Isasawalang bahala ko ang mga anunsyo ng paaralan. 3. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagmamalasakit mo sa pamayanan? a. Maglalaro ako sa labas ng bahay. b. Mamimitas ng bulaklak sa parke. c. Gagawin ko ang tungkulin bilang mag aaral. 4. Si Amy ay palaging nagsusuot ng facemask at faceshield sa tuwing lumalabas ng bahay. Palagi rin siyang may dalang alcohol. Tama bang tularan si Amy? a. Opo, upang maging ligtas ang kalusugan ng pamayanan. b. Opo, upang maging masaya ang pamayanan. c. Opo, upang makapagbigay sa pamayanan. 5. Sumulat ng pangungusap kung paano mo maipapakita ang pagmamalasakit sa pamayanan o paaralan.