ST Q1 W3

Created
    English
  1. Other
  2. 8 Grade
  3. Ronald Santillan
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

9. Paano mahuhubog ng magulang ang pananampalataya ng anak? A. magbasa ng aklat B. sabay-sabay na manalangin C. ituro ang daan papuntang simbahan D. palaging magsuot ng mahahabang damit 10. Nagsusumikap sa pagtatrabaho ang magulang ni Lina. Bagama’t hindi lahat nggusto ng anak ay ibinibigay nila. Sa murang edad ay pinapaintindi ngmagulang na kailangang mag-ipon at prayoridad ang pagpapaaral sa kanya.Bakit nag-iipon ang magulang ni Lina? Upang: A. maipasyal ang anak B. mapagtapos sa pag-aaral ang anak C. maibili ng magandang damit ang anak D. maibili ng magandang sasakyan ang anak 11. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa pamilya? A. pagsasarili ng problemang kinakaharap B. pagkakaroon ng sapat na oras sa pamilya C. magkakasama ngunit abala sa social media D. pagpapaubaya sa kasambahay sa pag-aalaga ng mga anak 12. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng kawalan ng komunikasyon sa pamilya? A. mag-anak na nag video chatting B. paglalaan ng isang araw sa pamamasyal C. sabay-sabay na kumain ang buong pamilya D. may kanya-kanyang ginagawa sa social media 13. Paano mo masasabing may bukas na komunikasyon ang pamilya? A. pagbibigay-diin sa sariling damdamin B. pagbibitaw ng mga salitang hindi nakasasakit C. pakikinig sa sinasabi ng bawat kasapi ng pamilya D. pagsasabi ng suliranin sa ibang tao sa halip na sa sariling pamilya 14. Sinu- sino sa mga kasapi sa pamilya ang epektibong tagapaglinang ng bukas nakomunikasyon? A.ina at ama B.ina at anak C.ama at anak D.mga anak o anak 15. Alin sa sumusunod ang may bukas na komunikasyon sa kapwa? A. tumatalikod kapag kinakausap B. pabalang na pagsagot sa kausap C. walang imik at hindi sumasagot kapag tinatanong D. tahimik na nakikinig at maayos na nagbibigay ng komento II: Isa-isahin ang mga sumusunod: 16-20: Paraan upang mapaunlad ang pag-aaral. 21-25: Paraan upang mapaunlad ang pananampalataya.

Worksheet Image