Science 3 Q2 Week 1

Created 5 days ago
Pages
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SCIENCE 3 IKALAWANG KWARTER Modyul 1 Damhin Mo ang Kapaligiran Most Essential Learning Competencies ⚫ Nakikilala ang mga bahagi at gawain ng mata, tainga, ilong, dila, at balat ng tao (S3LT-lla-b-1) Para sa Mag-aaral Ang modyul na ito ay espesyal na idinisenyo upang makatulong sa inyong pang-unawa at maisagawa ang mga layunin ng aralin. Basahin at sundin ang mga sumusunod na tagubilin bilang iyong gabay. 1. Maglaan ng espasyo sa tahanan para sa pag-aaral. 2. Humingi ng gabay sa inyong magulang o tagapangalaga para matulungan kayo sa mga gawain. 3. Isulat sa iyong notbuk ang konsepto ng bawat aralin at ilista kung kayo ay may nais itanong para sa inyong guro. 4. Pagnilayan at isabuhay ang mga konseptong natutunan. May-akda Inaasahan Sa modyul na ito, inaasahang maipamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa: • natutukoy at nailalarawan ang bahagi at gawain ng mata, tainga, ilong, dila, at balat ng tao; at • natutukoy ang wastong paraan ng pangangalaga ng bahagi ng katawan na ginagamit upang makadama 1

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed