Science 3 Q2 Week 1

Created 26 days ago
Pages
1
2
3
4
5
6
7
8

Unang Pagsubok Panuto: Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang titik ng iyong napiling sagot sa sagutang papel na nasa pahina 9 ng modyul na ito. - 1. Anong bahagi ng katawan ang ginagamit upang makakita? A. dila B. ilong C. mata D. tainga 2. Alin sa mga sumusunod ang gamit ng ating tainga? A. nakakaamoy B. nakakakita C. nakakarinig D. nakakaramdam 3. Ang sumusunod ay mga bahagi ng ilong MALIBAN sa ________. A. nasal cavity C. nostrils B. pinna D. olfactory nerves 4. Ano ang lasa mayroon ang tsokolate, asukal, at keyk? A. matamis B. maasim C. maalat D. mapait 5. Alin sa sumusunod ang HINDI nagpapakita ng tamang paraan ng pangangalaga ng balat? A. pagligo araw-araw C. pag-inom ng maraming tubig B. pagtulog ng maaga D. paglalakad ng nakayapak Balik Tanaw Panuto: Tukuyin kung anong bahagi ng katawan ang nasa larawan. Piliin ang sagot sa kahon at isulat sa iyong sagutang papel (pahina 9). 1. 2. 3. 4. 5. Mga Pagpipilian: kamay ilong tainga dila mata Maikling Pagpapakilala ng Aralin Panuto: Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, atin munang kantahin ang inihanda kong awitin sa tono ng “Bahay Kubo”. Ang Mga Pandama Ni: Gng. Rezaline B. Celso I II Mata, tainga, ilong, dila, Ang mga ito ay mahalaga, At mga balat ay bahagi ng Iyong ingatan at alagaan, Ating katawan para makadama Tuklasin natin sa ating aralin Halinat ating alamin. Mga pandama’t gawain. (Ulitin) Mahusay! Binabati kita sa iyong masiglang pagkakaawit. Alam mo ba kung tungkol saan ang iyong inawit? Tara! Samahan mo akong talakayin at alamin ang mga bahagi at kahalagahan ng ating Pandama. Handa ka na ba? Tayo na’t magsimula! Ang awit na iyong binasa ay maaring mapakinggan sa Youtube link na ito: https://youtu.be/291AXdtcgsY 2

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed