Q2G5_A4_Si Anansi at si Pagong

Created
    English
  1. Other
  2. 5 Grade
  3. Ira Mae Competente
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

PANGALAN: ________________________________________ BAITANG AT PANGKAT: 5 – JUSTICE PETSA: ____________________________ ARALIN 4 – Si Anansi at si Pagong A. PANUTO: Isulat sa katawan nina Anansi at Pagong ang mga salita o pariralang maaaring iugnay sa kanila. Pumili sa mga nakalista. Tuso Nagluto ng masarap Gustong kumain ng libre Naglagay ng bato sa jaket Pagod sa paglalakbay Nagpasalamat at nag-anyaya Nakatira sa ilalim ng ilog Naghugas ng kamay

Worksheet Image

B. PANUTO: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Si Anansi na kilala sa Africa ay isang a. pagong b. matsing c. gagamba d. aso 2. Naging kaugalian na sa kanilang bayan na kapag inabutan ng oras ng pagkain ang bisita ay a. paghintayin ito b. pakainin ito c. pauwiin ito d. pagbayarin ito 3. Marumi ang mga kamay ni Pagong dahil a. may nahawakan siyang dumi b. hindi siya marunong maghugas c. gumagapang siya d. nadapa siya 4. Ang totoo, kaya pinaghuhugas ng kamay ni Anansi si Pagong ay a. para makasalo niya sa pagkain b. nandidiri siya c. dahil kaugalian iyon sa kanila d. para maubos niya ang pagkain 5. Sa lugar ni Pagong, hindi maaaring maupo sa hapag-kainan kung a. walang dalang baon b. hindi kabilang c. nakasuot ng jaket d. hindi nakabihis nang maayos