Q2 AP2 1st Summative Test with TOS

Created
    English
  1. History
  2. 2 Grade
  3. Shapelyn Moral
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL NATIONAL HI-WAY, PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA Unang Sumatibong Pagsusulit sa Araling Panlipunan 2 (Ikalawang Markahan) Pangalan:_________________________________________ Petsa: ____________________ Baitang at Pangkat: _______________________________ Guro: ___________________ I. Basahin at unawain ang Kuwento. Sagutan ang sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa patlang. Ang Pinagmulan ng Aking Komunidad Ang pangalang ginagamit noon ng Cabuyao ay Tabuko, ngunit ito ay nasalin ng mga Kastila bilang Kabuyaw (pinangalan mula sa punong matatagpuan dito). Pagkatapos ng pag-kolonisa ng Maynila ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1570, inutusan niya si Kapitan Juan de Salcedo na sakupin ang lahat ng barangay na nakapalibot sa lawa ng Ba-i na ngayon ay tinatawag na Lawa ng Bay. Tulad ng Ba-i, na mayaman sa kagubatan at may klimang nababagay sa mga pananim, ang Tabuko ay may malawak na kapatagan at inihayag ni Legazpi na ang Tabuko ay gawing encomienda o bayan sa ilalim ni Gaspar Ramirez. Ang bayan ng Tabuko ay malapit sa gilid ng isang ilog at lawa ng Ba-I at ang mga Bangka ang naging pangunahing transportasyon sa bayan. Maraming puno noon ng kabuyaw na tumutubo sa lugar, ang bunga ng kabuyaw ay ginagamit bilang syampu. Kaya nang itanong ng Kastilang mga pari kung ano ang pangalan ng lugar, ang mga katutubong kababaihan ay sinagot ito ng “kabuyaw”, na akala ay ang tinatanong nito ay ang mga punong tumutubo sa lugar. Simula noon, ang mga pari at mga opisyal na Kastila ay tinawag ang Tabuko bilang Kabuyaw o Cabuyao. _______ 1. Ang pangalang ginagamit noon ng komunidad ng Cabuyao ay _______. A. Kabuyaw B. Tabuko C. Cabuyao _______ 2. Anong karaniwang punongkahoy ang tumutubo sa komunidad ng Tabuko? A. Tabuko B. Cabuyao C. Kabuyao _______ 3. Ano ang pangunahing transportasyong ginagamit sa komunidad ng Tabuko. A. Tricycle B. dyip C. bangka _______ 4. Karaniwag ginagamit ang bunga ng puno ng kabuyaw bilang __________ ng Address: Brgy. Pulo, City of Cabuyao, Laguna Telephone No.: (049) 544-5825 Email Address: [email protected]

Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL NATIONAL HI-WAY, PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA mga bababaihan. A. palamuti B. syampu C. pagkain _______ 5. Ang pangalan ng komunidad ng Cabuyao ay nagmula sa punong ng ________. A. bayabas B. kabuyaw C. mangga I. (6-8) Punan ang mga patlang upang makabuo ng makabuluhang pahayag. Ang bawat ____________________ ay may kani-kanyang ________________ pinagmulan. Dapat alalahanin at pahalagahan ang ____________________ ng pinagmulan ng komunidad, II. Isulat sa patlang ang Noon at Ngayon ayon sa sinasabi ng bawat kalagayang nagaganap sa isang komunidad. _________ 9. Ilaw na de gaas ang kanilang ginagamit sa gabi. _________10. Makabago at sunod sa uso ang kanilang kasuotan. _________ 11. Koryente na ang ginagamit na ilaw, paglalaba, pamamalantsa at pagluluto. _________ 12. Telebisyon, videoke, internet at banda ang kanilang libangan. _________ 13. Pangangaso, pangisngisda, at pagsasaka gamit ang makalumang pamamaraan ng paghahanapbuhay. IV. Isulat ang T kung Tama ang inilalahad ng pangungusap at M naman kung Mali. _________ 14. Gumagamit na ng makabagong makinarya sa pagtatanim ang mga magsasaka. _________ 15. Ibinoboto na ngayon ng mga tao ang kanilang nais na pinuno. Address: Brgy. Pulo, City of Cabuyao, Laguna Telephone No.: (049) 544-5825 Email Address: [email protected]