Q1_WW1_AP

Created
    English
  1. History
  2. 8 Grade
  3. CHERRYL MAGSAKAY
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A (CALABARZON) Division of Rizal Pangalan: _______________________________________ Petsa: ________________________ Pangkat: ________________________________________ PAHINA NG GAWAING PAGKATUTO SA ARALING PANLIPUNAN 8 Linggo 1-3 : Heograpiya at mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig Natatanging Kultura ng mga Rehiyon, Bansa at Mamamayan sa Daigdig Kasanayang Pagkatuto: Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig (AP8HSK-ld-4) Tiyak na Layunin: 1. Naiisa-isa ang mga kaalaman sa batayang heograpiya; 2. Nakikilala ang mga katangiang pisikal ng daigdig Susing Konsepto: Ang daigdig ay isa sa walong planetang umiinog sa isang malaking bituin, ang araw. Ang mga ito ay bumubuo sa tinatawag na solar system. Ang lahat ng buhay sa daigdig – halaman (flora), hayop (fauna) at tao – ay kumukuha ng enerhiya mula sa araw. Halos lahat ng mga kaganapan sa kalikasan at kapaligiran ay naaapektuhan ng araw. Gawain Sa Pagkatuto Blg. 3 – Ano ito? PANUTO: Tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Gamitin ang mga palatandaan sa pagsasagot. 1. Ito ay distansyang angular na natutukoy sa pagitan ng dalawang meridian patungo sa silangan o kanluran ng Prime Meridian. O D 2. Ito ay ang kalagayan o kondisyon ng atmospera na tipikal sa mga malalaking rehiyon o lugar sa matagal na panahon. L A 3. Ito ay perpektong modelo ng daigdig. L B 4. Ang tawag sa pisikal na katangian ng isang lugar o rehiyon. O O A I Y 5. Ito ay likhang –isip na guhit paikot sa globo na humahati sa daigdig sa hilaga at timog na hemisphere A T R Repleksyon: Bilang isang responsableng mag-aaral, paano mo mapangangalagaan ang kapaligiran sa patuloy na industriyalisasyon tulad ng land conversion? ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Sanggunian: Mateo, G.E. (2010), Kabihasnang Daigdig Kasaysayan at Kultura. Quezon City: Vibal Publishing House

Worksheet Image

Inihanda nina: ARLENE R. RIMARIM at JOCELYN P. URQUIA May-akda