Q1 ACTIVITY (MUSIC)

Created
    English
  1. Music
  2. 5 Grade
  3. Kimberly Jocelle Dizon
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

PANUTO: Isulat sa kahon ang tamang time signature sa bawat rhythmic pattern. PANUTO: Isulat ang durasyon sa nakakahong note at rest. 5. _______ 6. _______ 7. _______ 8. _______ 9. _______ 10.______ _

Worksheet Image

PANUTO: Basahing mabuti ang bawat aytem. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. 1. Ito ay may apat kumpas sa bawat measure A. Meter B. Duple Meter C. Triple Meter D. Quadruple Meter 2. Tawag sa pinagsama-samang note at rest na naaayon sa isang nakatakdang time signature. A. Time Signature B. Rhythmic Patter C. Note D. Rest 3. Kung ang half rest ay may 2 beats, ang whole naman ay may ___. A. 3 beats B. 2 beats C. 1 D. 4 3 4. Ang 4 time signature ay may _____ na beats ng bawat sukat. A. 2 B. B. 3 C. C. 4 D. 6 4 5. Ang 4 time signature ay may _____ na beats ng bawat sukat. A. 2 B. b. 3 C. C. 4 D. 6 6. Isang uri ng meter na may apat na kumpas sa bawat measure. a. beat b. Duple c. triple d. quadruple 7. Tawag sa dalawang numero na nakasulat sa simula ng musical staff pagkatapos ng cleff sign. A. Time Signature B. B. Rhythmic Pattern C. C. Note D. Rest 8. Ang ________ ay tumatanggap ng 2 kumpas. A. half note B. quarter note C. C. whole note D. eight note 9. Ito ay may tatlong kumpas sa bawat measure a. Meter b. Duple Meter c. Triple Meter d. Quadruple Meter 2 10. Ang 4 time signature ay may _____ na beats ng bawat sukat. A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

Worksheet Image

PANUTO. Suriin ang mga pangungusap. Isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung ito ay mali. Isulat sa patlang ang tamang sagot. 1. Ang mga notes ay simbolo ng tunog sa musika. 2. Ang notes na may pinakamahabang tunog ay ang quarter note. 3. Ang anim na beat ay binubuo ng dalawang whole note. 4. Higit na mas mahaba ang beat ng isang dotted whole note kaysa sa whole note. 5. Pareho ang bilang ng beat ng isang half note at dalawang quarter note. 6. Ang musika ay naisusulat sa pamamagitan ng mga simbolo. 7. Ang isang whole note ay may dalawang beat. 8. Magkatumbas ang beat ng isang half note at dalawang quarter note. 9. Kapag pinagdugtong ng isang tie ang dalawang quarter note, ito ay magkakaroon ng beat na katumbas sa isang half note. 10. Ang dalawang eighth note ay may beat tulad ng isang quarter note.

Worksheet Image