Q1 ACTIVITY (ARTS)

Created
    English
  1. Arts
  2. 5 Grade
  3. Kimberly Jocelle Dizon
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MAPEH – ARTS A. PANUTO: Tukuyin kung anong sinaunang kagamitan ang nasa larawan. Piliin ang titik ng tamang sagot na nasa kahon. A. PALAYOK B. BANGA C. LUSONG D. ABANIKO E. ALMIRES F. SALAKOT G. PALAKOL H. BAYONG I. TAKURE J. PRINSA