Q1 ACTIVITY #8 (WEEK 8)

Created
    English
  1. Other
  2. 5 Grade
  3. Kimberly Jocelle Dizon
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bawat bilang. _______1. Anong sistema ng pamamahala ang nakabatay sa katuruan ng Islam ng mga Muslim at pinamumunuan ng isang sultan? A. Sentral B. Komonwelt C. Sultanato D. Barangay _______2. Ano ang tawag sa sinaunang pamahalaan ng mga Pilipino na pinamumunuan ng isang datu? A. Barangay B. Sentral C. Kolonyalismo D. Sultanato _______3. Sino ang nagtatakda at nagpapatupad ng mga batas sa isang sultanato at ang pasiya niya ay hindi na maaaring mabago pa? A. Datu B. Timawa C. Sultan D. Umalohokan ______4. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng mabigat na kasalanan sa barangay? A. Pagpatay B. Pandaraya C. Pang-uumit D.Pag-awit _______ 5. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng batas sa pakikipag-ugnayan ng mga sinaunang Pilipino? A. Mahalaga ang batas upang masunod ang ninanais na gawin ng isang tao. B. Ang batas ang nagsasabi kung dapat bang parusahan ang isang tao sa pamayanang nasasakupan. C. Ang mga batas ang nagtatakda kung kalian dapat magbayad ng buwis at pagkakautang. D. Ang mga batas ang nagiging patnubay ng mga sinaunag Pilipino sa pakikisalamuha sa ibang tao sa barangay na kanyang kinabibilangan at pati na rin sa ibang barangay.

Worksheet Image