4th summative test in Filipino_Q1

Created
    English
  1. Other
  2. 4 Grade
  3. AvatarRowena Calonzo
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Ikaapat na Lagumang Pagsusulit Araling Panlipunan 4 Unang Markahan Pangalan: ______________________________________________________ Iskor: ____________ Baitang/Pangkat: _____________________ Isulat sa patlang ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Piliin sa kahon ang tamang sagot. flashflood sunog bagyo landslide Emergency bag Pagsabog daluyong Ng bulkan bagyo lindol baha PAGASA _____________ 1. Ito ay dulot ng labis na pag-ulan na ang resultaay pag-apaw ng tubig sa kapatagan. _____________ 2. Isang malakas na hanging kumikilos nang paikot, na madalas ay may kasamang malakas na pag-ulan. _____________ 3. Ibang tawag o katawagan sa storm surge. _____________ 4. Ang rumaragasang agos ng tubig na may kasamang putik, bato, kahoy, at iba pa. _____________ 5. Ang pagyanig ng lupa na nagiging sanhi ng pagguho ng mga gusali at iba pa. _____________ 6. Ang pagbagsakng lupa, putik o mga malalaking bato. _____________ 7. Nagdudulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian at maaaring sa buhay ng tao. _____________ 8. Ito ay pagbuga ng usok na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao o hayop dahil sa makapal na abo at nagbabagang putik na inilalabas nito. _____________ 9. Naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan sa oras ng kalamidad. _____________10. Nangangahulugan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Lagyan ng tsek (/) kung ang pahayag ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa at ekis (X) naman kung hindi ang patlang. _________1. Pagkakaroon ng hanapbuhay. _________2. Hindi pagkakaunawaan ng mga mamamayan. _________3. Magandang tanawin ng bansa. _________4. Pagkakaroon ng sasakyang pandagat. _________5. Malawak na lupain sa pagsasaka. _________6. Paglago ng turismo sa bansa. _________7. Pgkakawatak-watak ng mga Pilipino. _________8. Pagpapalitan ng produkto sa loob at labas ng bansa. _________9. Pagkakaroon ng transportasyon sa kapatagan. _________10. Paghina ng turismo. ________________________________ Lagda ng Magulang