PPT M09 UF1 Normativa comercial

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Font del Dret mercantil. Competèncias del comerç – Fonts directes • La llei Art. 1.1 Codi Civil: Les • Els usos i els costums fonts de l’ordenament • Els principis generals del Dret jurídic espanyol són la llei, el costum i els – Fonts indirectes principis generals del • La jurisprudència dret. • Els tractats internacionals CFGS Màrqueting i Publicitat 4

Worksheet Image

La Llei – Agost 1885 – Llei general mercantil – Prop de 1000 articles: • Dels comerciants en general • Dels contractes especials • Del comerç marítim • De la suspensió de pagaments i fallida – Actualitzat CFGS Màrqueting i Publicitat 5

Worksheet Image

Usos i costums – Tradicions comercials (legals) – Transmissió oral – Han de ser conegudes – Opinio iuris sive necessitatis (obligación de cumplir un deber jurídico) – Actualment en desús CFGS Màrqueting i Publicitat 6

Worksheet Image

Principis generals del Dret ● Només aplicable en cas de buit legal específic i la no existència d’usos i costums ● Creats per l’Estat, les Autonomies o els Municipis Art. 50 C.Com: Los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se regirán, en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código o en las Leyes especiales, por las reglas generales del Derecho común. CFGS Màrqueting i Publicitat 7

Worksheet Image

Fonts indirectes ● La jurisprudència ○ Sentències reiterades interpretant les fonts directes ○ Dictada pel Tribunal Suprem ● Els tractats internacionals ○ Acords amb altres estats o institucions ○ Poden provocar canvis a la Constitució CFGS Màrqueting i Publicitat 8

Worksheet Image

Competències al comerç CFGS Màrqueting i Publicitat 9