PPG Activity #2

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

BUNSURAN NATIONAL HIGH SCHOOL Bunsuran I, Pandi, Bulacan SENIOR HIGH SCHOOL Philippine Politics and Governance Answer the following questions in no less than 5 sentences. 1. Kailan nagiging pampulitika ang isang partikular na anyo ng pakikipag-ugnayang panlipunan? 2. Paano naapektuhan ang mga Pilipino ng globalization? Hanggang saan naimpluwensyahan ang iyong pamilya ng globalization?