Phonics - long and short ir and ur sound

Created 49 days ago
Pages
1
2
3

II. Drop and drag words with the correct vowel sounds III. Nghe và điền 1 từ có âm /ɜ:/ và 1 từ có âm /ə/ vào mỗi câu

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed