PE 2 Q2 First Summative Test

Created
    English
  1. Other
  2. 2 Grade
  3. Shapelyn Moral
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA First Summative Test in MAPEH 2 (Second Quarter) Pangalan: _______________________________________________ Petsa: ______________________ Baitang at Pangkat: _____________________________________ Guro: _______________________ P.E. - Isulat ang titik sa patlang. Piliin ang tamang sagot. _____ 1. Pagtalon nang mataas ang kaniyang ginawa sa palikong daan. Ano ang antas o lebel na tinutukoy sa pahayag? A. Pagtalon C. paliko B. mataas D. daan _____ 2. Ito ay paghakbang ng unahang paa at kagyat na pagpalit dito ng hulihang paa sa lugar na pinag-alisan. Laging ang unahang paa ang unang ihahakbang. Anong halimbawa ng kilos ito? A. pagtakbo (running) C. pagpapadulas (sliding) B. pagkandirit (hopping) D. pagtalon (jump) ______ 3. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng kilos o galaw na pagpapadulas (sliding)? A. C. B. D. _____ 4. Ang kapatid ko ay mahilig magkandirit sa harapan ng aming bahay. Ano ang tinutukoy na lokasyon sa pahayag? A. mahilig C. harapan ng bahay B. magkandirit D. kapatid _____ 5. Ito ay ginagawa sa pamamagitan nang pagbaluktot ng tuhod at ang katawan ay nakahilig nang pasulong. Nakataas ang paa sa likuran habang humahakbang pasulong na pag-igkas na pag-angat ng katawan. Anong halimbawa ng kilos ito? A. pagtalon (jump) C. pagpapadulas (sliding) B. pag-iskape (galloping) D. pagkandirit (hopping) Pulo Elementary School National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Tel. No.: (049) 544-5825 Email: [email protected] / [email protected]

Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA _____ 6. Ano sa mga kilos o galaw ang tumutukoy sa ipinapakita ng larawan? A. pagtakbo (running) C. pagkandirit (hopping) B. pag-iskape (galloping) D. pagpapadulas (sliding) ______ 7. Pag-iskape nang buong lakas ang kaniyang ginawa sa bahaging kanan ng kalsada. Ano ang direksiyon na tinutukoy sa pahayag? A. Pag-iskape C. buong lakas B. kanan D. sa kalsada ______ 8. Tuwing umuulan, pagpapadulas nang bahagya ang kaniyang ginagawa sa may tagiliran ng bahay upang makasahod ng tubig. Anong kilos o galaw ang tinutukoy sa pahayag? A. pagpapadulas C. bahagya B. sa tagiliran ng bahay D. tuwing umuulan _____ 9. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng mga tuhod at siko at pag- imbay ng bisig patungo sa likuran at lumundag nang pasulog at bumababa sa lupa nang sabay ang dalawang paa. Anong halimbawa ng kilos ito? A. pagtalon (jump) C. pagkandirit (hopping) B. pagpapadulas (sliding) D. pag-iskape (galloping) ______ 10. Ano ang tawag sa paggalaw at paglipat ng posisyon o lokasyon? A. bilis C. kilos B. tigil D. hinto ______ 11. Ito ay isinasagawa na ang bigat ng katawan ay nasa unahang paa, samantalang ang isang paa ay nakaunat nang bahagya sa likuran upang maging handa sa pagsisimula ng kilos pasulong. Anong halimbawa ng kilos ito? A. pagtalon (jump) C. pagpapadulas (sliding) B. pagkandirit (hopping) D. pagtakbo (running) ______ 12. Anong kilos ang ipinapakita sa larawan? A. pagtakbo (running) C. pag-iskape (galloping) B. pagpapadulas (sliding) D. pagtalon (jump) Pulo Elementary School National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Tel. No.: (049) 544-5825 Email: [email protected] / [email protected]

Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA ______ 13. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsadsad sa lapag ng isang paa at paghila sa paa nang may panimbang ang katawan. Anong halimbawa ng kilos ito? A. pagtalon (jump) C. pagkandirit (hopping) B. pag-iskape (galloping) D. pagpapadulas (sliding) ______ 14. Anong kilos ang ipinapakita sa larawan? A. pagtakbo (running) C. pagpapadulas (sliding) B. pagkandirit (hopping) D. pagtalon (jump) ______ 15. Tumakbo nang mabilis pakanan si Mario upang hindi siya mahuli sa klase. Ang direksiyon na tinutukoy sa pahayag ay _____? A. Tumakbo C. pakanan B. mabilis D. mahuli Pulo Elementary School National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Tel. No.: (049) 544-5825 Email: [email protected] / [email protected]