PE 2 Q2 First Summative Test

Created
Pages

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA First Summative Test in MAPEH 2 (Second Quarter) Pangalan: _______________________________________________ Petsa: ______________________ Baitang at Pangkat: _____________________________________ Guro: _______________________ P.E. - Isulat ang titik sa patlang. Piliin ang tamang sagot. _____ 1. Pagtalon nang mataas ang kaniyang ginawa sa palikong daan. Ano ang antas o lebel na tinutukoy sa pahayag? A. Pagtalon C. paliko B. mataas D. daan _____ 2. Ito ay paghakbang ng unahang paa at kagyat na pagpalit dito ng hulihang paa sa lugar na pinag-alisan. Laging ang unahang paa ang unang ihahakbang. Anong halimbawa ng kilos ito? A. pagtakbo (running) C. pagpapadulas (sliding) B. pagkandirit (hopping) D. pagtalon (jump) ______ 3. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng kilos o galaw na pagpapadulas (sliding)? A. C. B. D. _____ 4. Ang kapatid ko ay mahilig magkandirit sa harapan ng aming bahay. Ano ang tinutukoy na lokasyon sa pahayag? A. mahilig C. harapan ng bahay B. magkandirit D. kapatid _____ 5. Ito ay ginagawa sa pamamagitan nang pagbaluktot ng tuhod at ang katawan ay nakahilig nang pasulong. Nakataas ang paa sa likuran habang humahakbang pasulong na pag-igkas na pag-angat ng katawan. Anong halimbawa ng kilos ito? A. pagtalon (jump) C. pagpapadulas (sliding) B. pag-iskape (galloping) D. pagkandirit (hopping) Pulo Elementary School National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Tel. No.: (049) 544-5825 Email: [email protected] / [email protected]

Worksheet Image