PAUNANG PAGSUBOK PANGAKO o KASUNDUAN

Created
Description

Basahin mabuti ang mga nilalaman ng pahayag.

Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Panuto: Isulat ang Tama kung ang sumusunod na mga sitwasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtupad ng isang pangako o kasunduan at Mali kung hindi. _____1. Sina Zady at Raul ay palaging naglalaro sa plaza. Isang araw, naisipan nila na gumawa ng isang pangako na mananatili silang magkaibigan hanggang sa paglaki nila. Dumating ang araw na nagkahiwalay ang dalawa dahil sa Maynila na magaaral si Zaldy. Pagkalipas ng ilang taon ay bumalik si Zaldy sa lugar na kinalakihan nila at halata na malaki ang ipinagbago niya. Isa na rito ay ang pagtanggi niyang maging kaibigang muli si Raul. _____2. Si Gina ay nanghiram ng aklat sa kaniyang kamag-aral na si Sonia. Ipinangako niya na isasauli ito sa susunod na araw. Kinabukasan, maaga pa niya itong isinauli at buong puso siyang nagpasalamat kay Sonia. ____3. Magkakaroon ng pagsusulit sa EsP. Ipinangako mo sa iyong kaibigan na tutulungan mo siya sa pag-aaral ng inyong mga leksyon. Isang araw bago ang pagsusulit ay biglang nagbago ang iyong isip at hindi mo tinupad ang iyong pangako sa kaniya. ____4. Kaarawan ng iyong lola sa susunod na linggo at nangako kang bibigyan mo siya ng keyk. Dumating ang araw ng kaniyang kaarawan subalit nakalimutan mong bilhan siya ng keyk at ito ang naging dahilan upang siya ay malungkot. _____5. Mapagbigay ang iyong kaibigan at palagi ka niyang binibigyan ng pagkain. Ipinangako mo sa kaniya na kapag dumating ang kuya mo galing sa ibang bansa ay bibigyan mo siya ng mga tsokolate, ngunit hindi mo na siya naalalang bigyan nang dumating ang kuya mo.