Parallel Assessment 7

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Parallel Assessment CAMARINES NORTE NATIONAL HIGH SCHOOL FILIPINO 8- PAGTATAYA PARA SA MODYUL 7 Pangalan:_________________________ Seksyon:___________________ Panuto: Tukuyin ang tamang kasagutan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Sa pangungusap na, “Tulad ni Tadeo, nay estudyante rin na mahilig magbulakbol. Labis na ikinatutuwa kapag pista opisyal, biglang walang pasok dahil sa kalamidad. “ ang ginamit na Teknik sa pagpapalawak ng pangungusap ay ______________. a. Pagbibigay depenisyon b. talata c. pagsusuri d. pagtutulad 2. Ito ay isang maikling katha na binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay, may balangkas, may layunin, at may pag-unlad ang kaisipang nakasaad sa pinakapaksang pangungusap na maaaring lantad o di lantad. a. Pagbibigay depenisyon b. talata c. pagsusuri d. pagtutulad 3. Teknik sa pagpapalawak ng pangungusap na may salitang hindi agad-agad maintindihan kaya’t kailangang bigyan ng depenisyon, ito ay_______________. a. Pagbibigay depenisyon b. talata c. pagsusuri d. pagtutulad 4. Sa pangungusap na , “May mga mag-aaral na pumapasok lamang kung panahon ng pagsusulit habang ang iba ay nagkukumahog kung malapit nang magsara ang klase. “ ang ginamit na Teknik sa pagpapalawak ng pangungusap ay ______________. a. Pagbibigay depenisyon b. talata c. pagsusuri d. pagtutulad 5. Ito ay Teknik sa pagpapalawak ng pangungusap na nagpapaliwanag hindi lamang ng mga bahagi ng kabuoan ng isang bagay kundi pati na rin ang kaugnayan ng mga bahaging ito sa isa’t isa, tinatawag itong _______________. a. Pagbibigay depenisyon b. talata c. pagsusuri d. pagtutulad 6. Sa pangungusap na , “Ang pagliliban ay isang gawain ng mag-aaral na nagdudulot ng pagbaba ng marka dahil sa di-pagkatuto. . “ ang ginamit na Teknik sa pagpapalawak ng pangungusap ay ______________. a. Pagbibigay depenisyon b. talata c. pagsusuri d. pagtutulad 7. Sa pangungusap na , “Hindi nila batid na ang hindi pagpasok ay nangangahulugang kabawasan ng karunungan na dapat sana ay matutunan. “ ang ginamit na Teknik sa pagpapalawak ng pangungusap ay ______________. a. Pagbibigay depenisyon b. talata c. pagsusuri d. pagtutulad 8. Isang Teknik sa pagpapalawak ng pangungusap ditto ipinapakita na may mga bagay na halos magkakapareho o nasa kategoryang iisa. May mga bagay rin namang magkakaiba. Ito ay tinatawag na _________________. a. Pagbibigay depenisyon b. talata c. pagsusuri d. pagtutulad