PA Kwarter 1 Module 5

Created
    English
  1. World Languages
  2. 9 Grade
  3. AvatarLeny Gatan
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Camarines Norte National High School FILIPINO 9 Unang Markahan PAGTATAYA PASA SA MODYUL 5 Pangalan: _____________________________________ Baitang at Seksyon: ______________ I. Piliin ang titik ng tamang kahulugan ng mga sinalungguhitang mga pahayag ayon sa pahiwatig nito sa pangugusap. ______1. Ito ang pinaka madulang bahagi ng maikling kwento kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalban. a. Kakalasan c. tunggalian b. kasukdulan d. wakas ________2. Bahagi ng maikling kwento na siyang ginuguhitan ng mga pangyayari sa kwento. a. simula c. banghay b. gitna d. wakas ________ 3.Tumutukoy ito sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya. a. suliranin c. kakalasan b. tunggalian d. kasukdulan ________ 4. Isa itong anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. a. pabula c. maikling kwento b. epiko d. dula _________5. Ito ang problemang kakaharapin ng tauhan sa kuwento. a. suliranin c. kasukdulan b. tunggalian d. kakalasan