Операции со децимални броеви

Created 102 days ago
Pages
1
2
3
4

Одземање децимални броеви 1. Пресметај А) б) в) г) д) ѓ) 2. Одреди ги разликите по колони ,а потоа по редови 3. Пресметај А) б) в) г) 4. Кој број е за 105,58 помал од бројот 290,19 ? 5. За колку бројот 150 е поголем од бројот 98,356 ? 6. Од збирот на броевите 37,9 и 3,79 одземи ја нивната разлика. 7. Збирот на три броја е 1000. Првиот од нив е 341,6 ,вториот е за 56,843 помал од првиот. Одреди го третиот број. 8. Еден пешак треба да помине пат долг 12,7 km.Првиот час поминал 4,52 km. Уште колку пат му останало да помине? 9. Пресметај ја непознатата х во равенката: а) б) в) г) д) ѓ) 10. Состави ја равенката, а потоа одреди го нејзиното решение: а) Кој број зголемен за 3,25 е еднаков на 36,625 ? б) Кој број намален за 27,35 е еднаков на 2,53 ? в) Со кој број треба да се зголеми разликата на броевите 13,7 и 7,23 за да се добие бројот 20 ? г) Со кој број треба да се намали разликата на броевите 35,23 и 6,325 за да се добие 20? 11. Периметарот на еден триаголник е 32,43 см, едната страна е 11,4 см а другата 9,23 см . Одреди ја должината на третата страна. 12. Одреди периметар на правоаголник чии страни се 12,3 см и 11,03 см.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed