OHS-AP7-Q3-W1-2

Created
    English
  1. Social Studies
  2. 7 Grade
  3. Teacher Clara
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Sa pagsagot sa "May Dahilan Ako", iclick ang kahon at itype ang letra ng iyong sagot.
Sa bahaging "Naapektuhan Kami", iclick ang kahon upang macheckan ang iyong sagot.
SA bahagi ng "LIKHAIN NATIN", ito ay ang iyong performance task para sa weeks 1-2 ng AP. Isulat sa iyong notebook, picturan at isend sa messenger ko (Ma'am Clara)