OHS-AP10-Q3-W1

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Please type your name
Tandaan: Ang bilang 1-8 lamang ang sasagutan. Kailangan mong itype ang sagot na napili mo mula sa kahon ng pagpipilian.
Ang pag type ng sagot ay dapat small letters lahat o sentence form.
Halimbawa: Pangalan
Iscreenshot/ kopyahin ang gagawin sa iyong papel. Kapag tapos na, maari ng iclick ang submit button. 
Ang iyong output/gawa ay ilagay sa malinis na papel, litratuhan at PM sa akin 
(Ma'am Clara) ang iyong gawa.
Salamat anak.