MUSIC2 Q2 First Summative Test

Created
    English
  1. Music
  2. 2 Grade
  3. Shapelyn Moral
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA First Summative Test in MUSIC 2 (Second Quarter) Pangalan: _____________________________________________ Petsa: ________________________ Baitang at Pangkat: _____________________________________Guro: _________________________ MUSIC Basahin at isulat ang tamang sagot sa patlang. __________ 1. Ang pagtaas at pagbaba ng tono sa musika ay tinatawag na __________. A. Iskala B. Ostinato C. Pitch __________ 2. Ito ay ginagamit upang matukoy kung ang tono ay mataas, mas mataas, mababa at mas mababa. A. Iskala o limguhit B. Ostinato C. Pitch __________ 3. Ang Iskala o limguhit ay simbolong pangmusika na may guhit at espasyo. Ilang guhit mayroon ang iskala o limguhit? A. tatlo B. apat C. lima __________ 4. Ilan naming espasyo o puwang ang iskala o limguhit? A. tatlo B. apat C. lima __________ 5. Ang __________ ay ang pagtaas, pagbaba at palundag lundag ng tinig ng musika. A. Iskala B. melodiya C. pitch _________ 6. Kapag ang tinig na ating naririnig ay dumadaloy nang may kaayusan, ito ay nagtataglay ng angkop na melodiya. A. tama B. mali C. hindi

Worksheet Image

A. Panuto: Tingnan ang limguhit (larawan ng iskala o scale) Basahin ang mga so-fa silaba sa ilalim ng Limguhit. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Iguhit ang mga nota sa tapat ng so-fa silaba. (4pts.) B. Basahin ang mga nota. Isulat ang so-fa silaba sa ilalim ng mga nota. Pagkatapos ay awitin mo ang mga so-fa silaba sa ilalim ng titik ng awit.(5pts)