Multiple choice

Created 68 days ago

Pangalan:____________________________________Petsa:__________________ Iskor______________ Grade and section:____________________ Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. ________1. Kalian ang tamang oras ng pagdidilig ng halaman? a. Umaga, tanghali,gabi c. umaga’t hapon b. Umaga lamang d. umaga’t tanghali _________2. Ano maging epekto ng labis na pagdidilig ng bagong lipat na tanim? a. Mabilis lumaki b. hugasan b. Mabubulok ang ugat d. dadami ang ugat _________3.Ano ang dapat gawinnn sa paligidd ng halaman upang makahinga ang mga ugat? a.bungkalin c. hugasan b.diligin d.tambakan ng lupa ________4. Ano ang ilalagay sa halaman upang mapabuti ang tekstura ng lupa at mabilis ang paglaki? a. Putik c.organikong pataba b. Bakod d.basura ________5. Ano ang mabuting dulot ng mga pinag aning labi ng pananim na hinayaang mabulok sa lupa? a. Basura c..layak b. Tubig d.pataba

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed