MTB Q2 1st Summative Test with TOS 1

Created
    English
  1. Literature
  2. 2 Grade
  3. Shapelyn Moral
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA Unang Sumatibong Pagsusulit sa MTB2 (Ikalawang Markahan) Pangalan: ___________________________________ Petsa: ________________________ Baitang at Pangkat: _____________________________Guro: _________________________ I. Panuto: Piliin ang panghalip pamatlig na angkop sa pangungusap. Bilugan ang tamang sagot. 1. Akin ang bag na hawak mo. 2. Iyo nga ba ang mga lapis na nasa ibabaw ng mesa ko 3. Ang napunit na papel ay kaniya. 4. Amin ang bahay na nakikita mo. II.Panuto: Piliin sa loob ng panaklong ang tamang panghalip pamatlig. Guhitan ang tamang sagot. 5. ( Ito, Iyan) ang hawak kong uniporme ang susuot ko ngayon. 6. (Hayun, Hayan) sa tabi mo ang bag na hinahanap mo. 7. ( Ganyan, doon) ang mangyayari sa iyo kapag hinde ka nag aral ng mabuti. 8. (Ito, Akin) ang faceshield na hawak mo. III. Panuto: Isulat ang wastong panghalip na paari sabawat patlang. (akin, kanya, iyo, amin atin) 9. Sa ____ ba ang lapis na nalaglag? (taong nagsasalita) 10. Oo, sa ____ nga ang lapis na hawak mo. (taong kausap) 11. Sa ______ ang notebook na nawawala kanina. (taong pinag uusapan) 12. Sa _______ ang makukulay na Christmas na nakasabit sa labas ng bahay.(taong nagsasalita) 13. Ang mga nangangaroling ay malapit ng pumunta sa ______. (nag uusap ang dalawang magkapatid) Address: National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Telephone No.: 544-5825 Email: [email protected]

Worksheet Image

IV. Palitan ng Panghalip na Paari ang mga pangngalang naka salungguhit. Kopyahin ang pangungusap. 14. Sa tatay, nanay at mga kapatid mo ang tindahan na malapit sa paaralan naming. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 15. Kay Gng. Dee ang mga magagandang halaman sa tapat ng paaralan. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Address: National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Telephone No.: 544-5825 Email: [email protected]