MTB 3 Q2 Week 1

Created 69 days ago
Pages
1
2
3
4
5
6
7

1 MTB3-Q2-W1 Aralin 1: Ang Aking Tahanan at Pamilya Mga Inaasahan Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na: 1. Nakikilala ang mga panghalip na pananong 2. Natutukoy ang panghalip pananong. (MT3G-IIa-b-2.2.3) 3. Nagagamit ang mga panghalip pananong sa pangungusap Ang mga pagsasanay at gawain ay sasagutan mo sa nakalaang sagutang papel. Paunang Pagsubok Piliin ang panghalip na pananong sa bawat pangungusap. 1. Ano ang ginagawa ng pamilya ninyo kapag mayroong problema? 2. Saan galing ang inumin ninyong tubig? 3. Kailan ipinakikita ng mag-anak ang pagtutulungan? 4. Saan nagpupunta ang pamilya mo tuwing Linggo? 5. Sino ang nilalapitan mo kapag ikaw ay may problema? Balik-tanaw Sagutin ang tanong. Ano ang iyong ginagawa kapag hindi mo alam o mayroon kang hindi naintindihan? Anong mga salitang ginagamit sa pagtatanong? Modyul sa Mother Tongue 3 Ikalawang Markahan: Unang Linggo

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed