MTB 2 Q2 Week 3

Created 46 days ago
Pages
1
2
3
4

1 MTB2-Q2-W3 Aralin 3: Pagtutulungan ng Pamilya Mga Inaasahan Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na: Nakikilala at nagagamit sa pangungusap ang simile o pagtutulad at metapora (MT2VCD-IIa-i-3.4) Ang mga pagsasanay at gawain ay sasagutan mo sa nakalaang sagutang papel. Paunang Pagsubok Basahin ang mga pangungusap. Tukuyin kung Simile o Metapora ang ginamit na paglalarawan. _____________ 1. Si Inay ay ilaw ng tahanan. _____________ 2. Ang puso mo ay gaya ng bato. _____________ 3. Si Elena ay isang magandang bulaklak. _____________ 4. Ang kanilang bahay ay malaking palasyo. _____________ 5. Ikaw ay tulad ng bituin Balik-tanaw Gamit ang imahinasyon, ano ang gagawin ng iyong pamilya kung pupunta kayo sa lugar na nasa larawan? Gumamit ng mga panghalip sa pagsagot sa tanong. Modyul sa Mother Tongue 2 Ikalawang Markahan: Ikatlong Linggo

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed