MTB 2 Q2 Week 2

Created
    English
  1. Other
  2. 2 Grade
  3. AvatarPatrisha Joyce Anolin
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

5 Gawain 2: Panghalip Pamatlig (Dito, Diyan,Doon) Basahin ang usapan na nasa ibaba at lagyan ng wastong panghalip pamatlig na Dito, Diyan, Doon sa bawat patlang. Aling Tina: Nakita mo ba ang aking pitaka? Gina: Opo.(1) ______ po sa ibabaw ng mesa. Gina: Bakit po nanay, saan ka po pupunta? Aling Tina: (2)_____ sa palengke. Darating ang iyong lolo at lola kaya magluluto ako ng masarap na pagkain Gina: Maaari po ba akong sumama? Aling Tina: (3)_____ ka nalang sa bahay. Abangan mo ang pagdating ng iyong lolo at lola. Gina: (4) _____ na lamang po ako sa pintuan mag-aabang sa kanila Aling Tina: Sa loob ng bahay mo na lang sila hintayin sapagkat (5) ____ pa sila sa Makati manggagaling. Gawain 3: Panghalip Pamatlig (Ito, Iyan,Iyon) Alamin ang sinasabi ng tauhan sa larawan. Isulat ang angkop na panghalip pamatlig na Ito, Iyan, Iyon sa bawat patlang. _______ ang aming bahay. Malapit lamang ______ sa aking paaralan kaya hindi ako 1. nahuhuli sa aming klase. _________ ba ang mga aklat na hinahanap mo? Inilagay mo _____ diyan sa ibabaw ng 2. mesa kanina ng tawagin ka ni Nanay. ______ ang akin kapatid na si Lino. Mahilg siya maglaro at gumapang. 3. ________ ang aking paboritong laruan. Lagi ko _______ itinatabi sa aking pagtulog. 4. ________ ang puno ng mansanas napakadaming bunga. ________ ang paborito 5. kong prutas. Gawain 4: Panghalip Paari Basahin mo ang maikling kuwento at salungguhitan mo ang wastong panghalip paari upang mabuo ang maikling kuwento. Modyul sa Mother Tongue 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Title...

Content...