MTB 2 Q2 Week 1

Created 70 days ago
Pages
1
2
3
4
5

1 Aralin 1: Karangalan ng Pamilya ko Mga Inaasahan Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na: 1. Natutukoy ang mga panghalip 2. Nakikilala at nagagamit nang wasto ang mga sumusunod na panghalip: (MT2GA-II-a-e2.2.2) a. Panghalip Pamatlig b. Panghalip Panao c. Panghalip Paari Ang mga pagsasanay at gawain ay sasagutan mo nakalaang sagutang papel. Paunang Pagsubok Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Alin sa sumusunod ang panghalip? A. Siya B. lapis C. papel 2. Alin sa sumusunod ang panghalip na panao? A. doon B. sila C. natin 3. Alin sa sumusunod ang panghalip na pamatlig? A. Ikaw B. akin C. iyon 4. Alin sa sumusunod ang panghalip na paari? A. Ikaw B. ito C. atin 5. Alin sa sumusunod na panghalip ang dapat gamitin upang mabuo ang pangungusap, “ _____ ba ng kaibigan ng kapatid ko?” ( taong kausap) A. Siya B. Ikaw C. Sila Balik-tanaw Sagutin ang tanong. Modyul sa Mother Tongue 2 Ikalawang Markahan: Unang Linggo

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed