MTB 1 QTR 1 SUMMATIVE TEST(WEEK 1 8)

Created 35 days ago

TAGUETE ELEMENTARY SCHOOL UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT MTB-MLE 1 Pangalan: Antas at Seksyon: Iskor: ___________________ I. Panuto: Bilugan ang hayop na lumikha ng tunog. 1. Aw! Aw! Aw! 2. Miyaw, miyaw! 3. Meee, meee! 4. Oink, oink, oink! 5. Twit! Twit! Twit! II. Panuto: Pagkabitin ng guhit ang tunog sa bagay na lumikha nito. 6. Buuum! Buuum! ● ● 7. Prrrt! Prrrt! Prrrt! ● ● 8. E-engg! E-engg! ● ● 9. Kling! Kling! Kling! ● ● 10. Krriiiing! Krriiiing! ● ● III-A. Panuto: Isulat sa patlang ang maliit na titik ng bawat malalaking titik. M_______ A_______ B_________ T__________ K___________ B. Panuto: Isulat sa patlang ang malaking titik ng bawat maliliit na titik.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed