Math1 WRITTEN WORK #2

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Pangalan: _________________________ Baitang/Pangkat: __________ Paaralan: ______________________ Guro: ___________ Marka: ________ IKALAWANG MARKAHAN Written Work No. 2 Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod. Isulat ang letra nang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa aytem 1 to 2. 1. Ano ang tinatanong ng suliranin? A. Bilang ng lahat ng mga regalo B. Bilang ng lahat ng mga bisita C. Bilang ng lahat ng mga lobo 2. Ano ang tamang sagot sa suliranin? A. 25 na lobo B. 29 na lobo C. 34 na lobo

Worksheet Image

Para sa aytem 3 to 5. 3. Ano ang operation na dapat gamitin upang masagot ang suliranin? A. addition B. subtraction C. multiplication 4. Ano ang pamilang ng pangungusap para malutas ang suliranin? A. 36 + 23 = N B. 36 – 23 = N C. 36 x 23 = N 5. Ano ang tamang sagot sa suliranin? A. 43 B. 59 C. 60

Worksheet Image

6. Si Gerald ay may Php 40. Si Donny ay may Php 50 higit kay Gerald. Magkano lahat ang pera nila? A. Pera ni Gerald Pera ni Donny Pera ng dalawa B. Pera ni Gerald Pera ni Donny Pera ng dalawa C. Pera ni Gerald Pera ni Donny Pera ng dalawa

Worksheet Image

Para sa aytem 7 to 8. Bilangin ang mga bagay na walang ekis o natira sa bawat pangkat. Piliin ang letra ng tamang sagot. 7. A. 6 B. 5 C. 4 8. A. 6 B. 7 C. 8 Para sa aytem 9 to 10. Pag-aralan ang larawan ng ipinapakita ng pagdaragdag (addition) at hanapin ang kabaliktaran nito sa pagbabawas (subtraction). Piliin ang letra ng tamang sagot. 9. A. 6 – 1 = 5 B. 6 – 2 = 4 C. 6 – 3 = 3 10. A. 8 – 1 = 7 B. 8 – 2 = 6 C. 8 – 3 = 5