Math1 WRITTEN WORK #2

Created 53 days ago
Pages
1
2
3
4

Pangalan: _________________________ Baitang/Pangkat: __________ Paaralan: ______________________ Guro: ___________ Marka: ________ IKALAWANG MARKAHAN Written Work No. 2 Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod. Isulat ang letra nang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa aytem 1 to 2. 1. Ano ang tinatanong ng suliranin? A. Bilang ng lahat ng mga regalo B. Bilang ng lahat ng mga bisita C. Bilang ng lahat ng mga lobo 2. Ano ang tamang sagot sa suliranin? A. 25 na lobo B. 29 na lobo C. 34 na lobo

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed